Användarvillkor

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

Ångerfrist: den tid inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

konsument: en fysisk person som inte handlar i utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren;

Dag: kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där leverans- och/eller inköpsskyldigheten är spridd över tiden;

varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden ta del av den lagrade informationen och att den kan återges i oförändrad form;

ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;


Företagare: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal som innebär att man inom ramen för ett system som företagaren organiserar för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, uteslutande använder en eller flera tekniker för distanskommunikation;

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt;

Allmänna villkor: Företagarens nuvarande allmänna villkor.


Artikel 2 - Företagarens identitet

JEMO B.V.
Stationsweg 64a
1471CM Kwadijk, Nederländerna
COC: 81582471
VAT-ID: NL862146124B01


Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla erbjudanden från företagaren och alla distansavtal och beställningar mellan företagare och konsument.

Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i företagarens lokaler och att de på konsumentens begäran snarast möjligt ska skickas kostnadsfritt till konsumenten.

Om distansavtalet ingås elektroniskt ska, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt skall det, innan distansavtalet ingås, anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten, antingen elektroniskt eller på annat sätt.

Om utöver dessa allmänna villkor även särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller, skall andra och tredje stycket gälla i tillämpliga delar och konsumenten skall i händelse av motstridiga allmänna villkor alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är helt eller delvis ogiltiga eller upphävda, ska avtalet och dessa villkor för övrigt fortsätta att gälla och bestämmelsen i fråga ska i ömsesidigt samråd omedelbart ersättas med en bestämmelse som så långt möjligt motsvarar den ursprungliga bestämmelsens räckvidd.

Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.


Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad varaktighet eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann återspegling av produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte företagaren.

Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av avtalet.

Bilder av produkter är en sann representation av de erbjudna produkterna. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas verkliga färger.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till accept av erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

Priset, med undantag för tullkostnader och importmoms. Dessa extra kostnader kommer att ligga på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller kurirtjänsten kommer att använda sig av den särskilda ordningen för post- och kurirtjänster med avseende på import. Denna ordning gäller om varorna importeras till EU:s destinationsland, vilket är fallet här. Post- och/eller kurirtjänsten tar ut momsen (tillsammans med de debiterade tullkostnaderna eller inte) från mottagaren av varorna;

Eventuella fraktkostnader;

Det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta;

Om ångerrätten är tillämplig eller inte;

hur betalning, leverans och genomförande av avtalet ska ske;

Tidsfristen för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

Nivån på avgiften för distanskommunikation om kostnaden för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det använda kommunikationsmedlet;

Om avtalet arkiveras efter det att det ingåtts och i så fall på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;

På vilket sätt konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon lämnat i samband med avtalet och, om så önskas, korrigera dem;

Vilka andra språk som avtalet kan ingås på, förutom nederländska;

de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt, och
Distansavtalets minimilängd om det rör sig om en längre transaktion.
Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och material.


Artikel 5 - Avtalet

Avtalet träder i kraft, om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de fastställda villkoren.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren får konsumenten häva avtalet.

Om avtalet skapas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren får - inom de rättsliga ramarna - ta del av konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt av alla fakta och faktorer som är relevanta för att distansavtalet ska kunna ingås på ett sunt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

Företagaren ska tillsammans med varan eller tjänsten skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare:

 1. Besöksadressen till företagarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
 2. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller en tydlig förklaring om att ångerrätten inte är tillämplig;
 3. Information om garantier och befintlig eftermarknadsservice;
 4. De uppgifter som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har lämnat dessa uppgifter till konsumenten innan avtalet ingicks.
 5. kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.
Om det rör sig om ett avtal med varaktighet gäller bestämmelsen i föregående punkt endast för den första leveransen.
  Varje avtal ingås under suspensiva villkor om tillräcklig tillgång till de berörda produkterna.


   Artikel 6 - Ångerrätt

   Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna ångerfrist börjar löpa dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd person som konsumenten och den av företagaren anmälda företrädaren har mottagit produkten.

   Under betänketiden ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han eller hon utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon återlämna produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och originalförpackning till företagaren, enligt de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

   Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till företagaren inom 14 dagar efter det att han har mottagit produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail. När konsumenten har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt måste han eller hon returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom ett postbevis.

   Om kunden vid utgången av de perioder som anges i punkterna 2 och 3 inte har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.


   Artikel 7 - Kostnader vid ångerrätt

   Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska konsumenten stå för kostnaderna för att returnera produkterna.

   Om konsumenten har betalat ett belopp ska företagaren återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter ångerrätten. Detta gäller under förutsättning att produkten redan har mottagits av näringsidkaren eller att ett avgörande bevis för fullständig återlämning kan lämnas.


   Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

   Näringsidkaren kan utesluta konsumenten från ångerrätten för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om näringsidkaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid innan avtalet ingås.

   Uteslutande av ångerrätten är endast möjligt för produkter:

   1. som har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
   2. som är klart personliga till sin karaktär;
   3. som inte kan returneras på grund av sin karaktär;
   4. som förstörs eller åldras snabbt;
   5. vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
   6. för enstaka tidningar och tidskrifter;
   7. för ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen på.
   8. hygienprodukter som konsumenten har brutit förseglingen på.

   Uteslutning av ångerrätten är möjlig endast för tjänster:

   1. som gäller logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;
   2. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
   3. som rör vadslagning och lotterier.


   Artikel 9 - Priset

   Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på produkterna och/eller tjänsterna inte höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.

   Utan hinder av föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har något inflytande över, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser ska nämnas tillsammans med erbjudandet.

   Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de följer av lagstiftning eller föreskrifter.

   Prishöjningar från och med 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:

   1. de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
   2. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

   Leveransorten är enligt 5 § 1 mom. i 1968 års lag om omsättningsskatt det land där transporten börjar. I det aktuella fallet sker denna leverans utanför EU. Följaktligen kommer post- eller kurirföretaget att ta ut importmoms och/eller tullklareringskostnader av kunden. Företagaren kommer därför inte att ta ut någon moms.

   Alla priser kan innehålla tryckfel och tryckfel. Inget ansvar tas på sig för konsekvenserna av feltryck och skrivfel. Vid tryckfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten till det felaktiga priset.


   Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

   Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och på dagen för avtalets ingående gällande rättsliga bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter. Om det har avtalats garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
   En garanti som lämnas av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten enligt avtalet kan göra gällande mot företagaren.

   Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter ska skriftligen anmälas till entreprenören inom 14 dagar efter leveransen. Produkterna ska returneras i originalförpackning och i nytt skick.

   Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.

   Garantin gäller inte om:

   Konsumenten har reparerat och/eller ändrat de levererade produkterna själv eller låtit tredje part reparera och/eller ändra dem;

   De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;

   Bristen är helt eller delvis en följd av statliga bestämmelser som har införts eller kommer att införas om de använda materialens art eller kvalitet.


   Artikel 11 - Leverans och utförande

   Företaget ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagandet och utförandet av beställningar av produkter.

   Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
   Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor, tar företaget emot beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har godkänt en längre leveranstid. Om leveransen har försenats, eller om en beställning inte kan fullföljas eller endast delvis kan fullföljas, ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att han eller hon har gjort beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att häva avtalet utan påföljd och rätt till eventuell ersättning.

   Om avtalet upplöses i enlighet med föregående punkt ska operatören det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter uppsägningen, återbetala.

   Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer företagaren att anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen ska det tydligt och begripligt meddelas att en ersättningsartikel levereras. Med ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.

   Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd och av entreprenören meddelad representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.


   Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse
   Uppsägning

   Konsumenten får ingå avtal på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst, säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

   Konsumenten får ingå avtal för en bestämd tidsperiod som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den bestämda perioden säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och lämna en uppsägningstid på högst en månad.

   Konsumenten kan de avtal som nämns i de föregående punkterna:
   kan sägas upp när som helst och inte begränsas till att sägas upp vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

   åtminstone säga upp dem på samma sätt som de ingicks av honom;
   alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som näringsidkaren har fastställt för sig själv.

   Förlängning
   Ett avtal på bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte förlängas eller förnyas tyst för en bestämd tid.

   Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter förnyas tyst med högst tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förnyade avtalet mot slutet av förnyelseperioden med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

   Ett avtal för viss tid som omfattar regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas tyst på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad och en uppsägningstid på upp till tre månader om avtalet avser regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och veckotidskrifter.

   Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans, som introduktion, av dagstidningar och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

   Varaktighet
   Om ett avtal löper över ett år får konsumenten efter ett års avtalstid när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimligheten och skäligheten talar för att avtalet inte kan sägas upp före utgången av den överenskomna löptiden.


   Artikel 13 - Betalning

   Om inget annat datum har avtalats ska belopp som ska betalas av konsumenten betalas inom sju arbetsdagar efter det att betänketiden enligt artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna tidsfrist börja löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
   Konsumenten har skyldighet att omedelbart rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller specificerad betalning till operatören.

   Om konsumenten inte uppfyller sina skyldigheter har operatören, med förbehåll för rättsliga begränsningar, rätt att förskottera konsumenten rimliga kostnader för att ta ut dem.


   Artikel 14 - Klagomål

   Klagomål om genomförandet av avtalet måste vara fullständigt och tydligt beskrivet inom 7 dagar lämnas till företagaren, efter det att konsumenten har funnit bristerna.

   Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

   Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samråd uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

   Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

   Om entreprenören anser att klagomålet är berättigat ska entreprenören efter eget gottfinnande antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.


   Artikel 15 - Tvister
   På avtal mellan företagaren och konsumenten på vilka dessa allmänna villkor är tillämpliga gäller endast nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.